Auto Czarter

Poznaj Regulamin

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu pojazdów zawieranych przez AUTO CZARTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (04-872) przy ul. Strzygłowskiej 28, KRS: 0000804922, NIP: 9522199790. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.
  2. Najemcą pojazdu lub osobą wskazaną jako kierującego może zostać osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdem posiadająca prawo jazdy powyżej 1 roku. Wymóg ten obowiązuje przez cały okres trwania umowy.
  3. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz procedury postępowania w przypadku awarii, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu były przestrzegane również przez osoby upoważnione przez niego do kierowania pojazdem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego oraz zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją pojazdu.
  4. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia pojazdu Wynajmującemu w celu wykonania przeglądu okresowego lub serwisu gwarancyjnego.
  5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zgubione, pozostawione w pojeździe.
  6. Opłaty za najem pobierane są gotówką, kartą płatniczą/kredytową lub przelewem. W przypadku zwrotu wcześniejszego niż to określone umową Wynajmujący nie zwraca różnicy kwoty najmu. Zapis zdania poprzedniego nie znajduje zastosowania do Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego.
  7. Najemca przyjmuje do wiadomości, iż pojazd może być wyposażony w system monitoringu GPS z możliwością unieruchomienia pojazdu w przypadku braku płatności lub złamania warunków regulaminu.
  8. Najemca oraz Kieorwca upoważniają Wynajmującego do wystąpienia do biur informacji gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, o ujawnienie informacji gospodarczej o jego zobowiązaniach. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy najmu, jeżeli przed zawarciem umowy najmu poweźmie negatywne informacje dotyczące wiarygodności płatniczej Najemcy lub Kierowcy lub do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu w formie pisemnej lub dokumentowej, jeżeli takie informacje zostaną udostępnione Wynajmującemu po zawarciu umowy najmu.
  9. W razie braku możliwości dostarczenia pojazdu zgodnego z potwierdzonym przez Wynajmującego zleceniem, Wynajmujący dostarczy pojazd tej samej lub wyższej klasy, z zastosowaniem stawki, na którą zostało złożone Zlecenie. Powyższa zmiana nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od naliczania w całości lub w części kar umownych, czynszu lub opłat dodatkowych.
  11. W przypadku uzgodnienia przez Strony kaucji stanowiącej zabezpieczenie wynikających z Umowy roszczeń Wynajmującego względem Najemcy, może ona zostać wpłacona przelewem bądź w drodze preautoryzacji karty kredytowej Najemcy lub Kierowcy. Wynajmujący uprawniony jest do obciążenia karty kredytowej Najemcy lub Kierowcy wszystkimi należnymi, a niezapłaconymi kwotami wynikającymi z umowy najmu oraz Regulaminu. Kaucja podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia zwrotu pojazdu.
  12. Osoba odbierająca pojazd jeżeli nie jest Najemcą akceptuje fakt, iż do czasu podpisania przez Najemcę umowy najmu regulaminu i innych niezbędnych dokumentów , którymi mogą być min. cesja wierzytelności i oświadczenia przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z umowy najmu oraz regulaminu.
  13. Wynajmujący przyjmuje płatności za najem za pomocą systemu EspagoLink lub terminalem, którego operatorem jest Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce [oraz w przypadku korzystania z Przelewy24 – PayPro S.A.]. Po dokonaniu rezerwacji (bezzwrotnej, w systemie rezerwacyjnym, telefonicznie, w formie dokumentowej) Najemca otrzymaw formie dokumentowej spersonalizowany link (wraz z instrukcją), przy użyciu którego należy uregulować płatność za rezerwację kartą płatniczą (lub przelewem) na stronie płatności zabezpieczonej protokołem SSL. Dane dotyczące transakcji: typ, numer karty płatniczej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie karty płatniczej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej przy użyciu protokołu SSL. Wynajmujący nie przechowuje i nie przetwarza numerów kart płatniczych, a jedynie informacje o typie karty oraz 4 ostatnie cyfry jej numeru.
 1. Czas najmu pojazdu.
  1. Czas najmu pojazdu jest wskazany w umowie najmu.
  2. Przedłużenie czasu najmu możliwe jest po otrzymaniu płatności z góry za kolejny ustalony czas najmu oraz po potwierdzeniu przedłużenia najmu przez Wynajmującego, chyba że strony postanowią inaczej.
  3. W przypadku wynajmu auta zleconego przez Towarzystwo Ubezpieczeń / Assistance, gdy zlecający skróci okres najmu lub odmówi autoryzacji Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 1. Wydanie i zwrot pojazdu.
  1. Wynajmujący zobowiązuje się do wydania Najemcy sprawnego technicznie pojazdu z pełnym zbiornikiem paliwa, jednym kompletem kluczy wraz ze sterownikiem alarmu (jeżeli jest). Najemca odbierający auto potwierdza powyższy stan.
  2. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd kompletny i w stanie w jakim je wynajął, wyłączając normalną eksploatacje pojazdu, czystego z pełnym zbiornikiem paliwa.
  3. Zwrot pojazdu po czasie najmu nastąpi w miejscu wydania pojazdu lub w innym ustalonym i potwierdzonym przez Wynajmującego terminie i miejscu.
  4. W przypadku zwrotu pojazdu w innym miejscu niż uprzednio ustalone z Wynajmującym, Najemca zobowiązuje się do wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 6zł netto za każdy kilometr dojazdu do nowego miejsca odbioru.
  5. Zwrot pojazdu nastąpi po uprzednim ustaleniu przez strony godziny i miejsca odbioru wyłącznie pracownikowi/przedstawicielowi Wynajmującego. W przeciwnym wypadku Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za ujawnione    w późniejszym terminie uszkodzenia. W przypadku zwrotu pojazdu brudnego weryfikacja jego stanu nastąpi w ciągu 48 godzin, o wyniku Najemca zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
  6. Niezależnie od powyższego Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odbioru pojazdu od Najemcy w przypadku stwierdzenia używania pojazdu z naruszeniem postanowień umowy najmu, regulaminu, przepisów prawa lub zasad prawidłowego korzystania z pojazdu. Wszelkie koszty odbioru auta ponosi Najemca.
  7. Nie zwrócenie pojazdu w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie pojazdu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji.
  8. Po przekroczeniu czasu najmu powyżej 59 minut do 4 godzin naliczona zostanie opłata za pełną kolejną dobę. Po przekroczeniu czasu najmu powyżej 4 godzin naliczona zostanie opłata w wysokości 200% dobowego czynszu najmu. Zapis zdania poprzedniego nie znajduje zastosowania do Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego w takim przypadku naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 125% dobowego czynszu najmu.
 1. Używanie pojazdu.
  1. Najemca zobowiązuje się do używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w warunkach przewidzianych dla jego normalnej eksploatacji. W pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
   Pojazd w szczególności nie może być używany:

   • przez osobę niewskazaną w protokole zdawczo – odbiorczym,
   • poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,
   • do uruchamiania lub holowania innych pojazdów,
   • przewozu zwierząt (dopuszcza się możliwość przewozu zwierząt pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu przed zabrudzeniami i uszkodzeniami),
   • do przewozu większej ilości osób lub bagażu niż wskazane w dowodzie rejestracyjnym auta,
   • do podnajmu,
   • niezgodnie z przeznaczeniem w tym również w wyścigach, rajdach lub zawodach,
   • wbrew obowiązującym przepisom prawa,
   • do wjazdu na obszary geograficzne objęte klęską żywiołową,
   • gdy kierowca znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków halucynogennych, barbituranów lub innych substancji osłabiających jego świadomość.
  2. Najemca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt codziennej starannej obsługi pojazdu (kontrola i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, kontroli ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych wymiany żarówek).
 1. Awarie, wypadki, uszkodzenia, kradzież, – procedura postępowania
  1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii technicznej pojazdu Najemca/kierujący pojazdem zobowiązany jest do jego zabezpieczenia oraz niezwłocznego przekazania Wynajmującemu wszelkich informacji dotyczących jego stanu, miejsca postoju. Najemca/kierujący nie jest upoważniony do naprawiania/zlecania napraw bez pisemnej zgody Najemcy.
  2. W przypadku gdy awaria techniczna nie powstała z winy Najemcy/Kierującego Wynajmujący może wynająć Najemcy inny pojazd jednakże okres najmu nie może przekraczać terminu wskazanego w umowie.
  3. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży pojazdu, uszkodzenia pojazdu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu, poprzez skontaktowanie się z Infolinią 730 210 210 oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego w polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji.
  4. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę w skutek awarii, uszkodzenia, wypadku lub kradzieży pojazdu.
  5. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą pojazdem w okresie najmu.
 1. Wyjazd zagraniczny
  1. Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP dozwolone jest wyłącznie do krajów członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, a także Watykanu, Monako, San Marino i Andory po uzyskaniu uprzedniej zgody na piśmie Wynajmującego, wskazania celu podróży i terminu pobytu oraz uiszczenia opłaty zgodnie z indywidualną wyceną Wynajmującego.
  2. W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt.1, będzie on zobowiązany do zapłaty kary w kwocie wskazanej w punkcie VII par. 7 regulaminu, a w razie zajścia konieczności napraw czy holowania pojazdu poza granicami RP Najemcę będą obciążać wszelkie powstałe z tej sytuacji koszty. Najemca zobowiązany jest powiadomić Wynajmującego o chęci wyjazdu poza granice RP najpóźniej na 24 godziny przed planowanym wyjazdem.
  3. W przypadku samowolnego wyjazdu poza określone wyżej państwa umowa najmu zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego sprowadzenia pojazdu do Polski na koszt Najemcy, jednocześnie zachowując prawo do żądania pełnego wynagrodzenia za pierwotny okres najmu oraz opłaty dodatkowej wskazanej w cenniku. Wynajmujący z momentem przekroczenia granicy Państwa nabywa prawo do zdalnego unieruchomienia pojazdu.
  1. Kary umowne i opłaty dodatkowe.
   1. Najemca ponosi wobec Wynajmującego pełną odpowiedzialność za pojazd na zasadach określonych w Regulaminie.
   2. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy najmu przez Najemcę, w części dotyczącej zobowiązań o charakterze niepieniężnym dotyczących obowiązku zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym, następuje przez zapłatę kary umownej określonej w Regulaminie, chyba że Najemca udowodni, że naruszenie umowy najmu lub Regulaminu nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Najemca ani Kierowca.
   3. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy szkoda powstała z jego winy, polegającej między innymi na:
    • prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, bez wymaganych uprawnień;
    • ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji;
    • wyjazdu pojazdu poza terytorium Polski bez uprzedniej zgody Wynajmującego;
    • niedopełnienia obowiązku zwrotu dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży pojazdu skutkującego odmową wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży pojazdu;
    • niedopełnienia obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z przyczyn leżących po stronie Najemcy;
    • przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności pojazdu lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego;
    • uczestnictwa pojazdu w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach, testach i innych tego typu imprezach;
    • braku elementów i wyposażenia pojazdu.
   4. Wynajmujący rozliczy kwotę kar umownych i opłat dodatkowych z pobranej kaucji lub nadpłaty za najem lub na podstawie faktury VAT/noty obciążeniowej, którą to Najemca zobowiązuje się uregulować w całości w ciągu 7 dni, przy czym wybór formy rozliczenia leży po stronie Wynajmującego.
   5. W przypadku braku terminowej zapłaty za najem lub/i naliczony podatek VAT lub/i innych opłat wynikających z umowy najmu oraz regulaminu, Wynajmującemu przysługuje opłata administracyjna za każde wezwanie do zapłaty w wysokości 80 PLN. Wynajmujący uprawniony jest do naliczania nie więcej niż jeden opłaty w miesiącu kalendarzowym bez względu na wysłaną ilość wezwań.
   1. Reklamacje
    1. Reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem umowy najmu przez Wynajmującego oraz związane z płatnościami elektronicznymi należy kierować: w formie pisemnej – przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. (Dz.U. poz. 1529) na adres: Auto Czarter Sp. z o.o. sp. k., ul. Strzygłowska 28, 04-872 Warszawa lub formie elektronicznej na adres: reklamacje@autoczarter.pl.
    2. Rekomenduje się wskazanie w reklamacji następujących danych: imienia i nazwiska osoby zgłaszającej reklamację, informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Najemcy, danych kontaktowych składającego reklamację.
    3. Wynajmujący udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
   1. Dane osobowe.
    1. Najemca oświadcza, że został poinformowany o tym, iż: administratorem danych osobowych Najemcy oraz innych osób, których dane osobowe zostały przez Najemcę przekazane AUTO CZARTER Sp. z o.o. Sp. k. w związku z zawarciem umowy najmu, jest AUTO CZARTER Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-872 Warszawa), ul. Strzygłowska 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804922. Dane osobowe są przetwarzane przez AUTO CZARTER Sp. z o.o. sp. k. lub podmioty trzecie z nim współpracujące w celu realizacji umowy najmu pojazdu, prawidłowego świadczenia usługi oraz obsługi płatności; dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Umowy najmu przez administratora danych oraz podmioty, którym administrator danych powierzył      w drodze pisemnej umowy ich przetwarzanie w celu wyżej opisanym; Najemca oraz każda z ww. osób ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania; podanie danych osobowych przez Najemcę jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji celu, o którym mowa powyżej.
    2. Najemca przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacjach wymaganych przez prawo dane osobowe Najemcy lub innych osób użytkujących pojazd zostaną udostępnione uprawnionym i działającym na podstawie przepisów prawa podmiotom (np. Policji, Straży Miejskiej, organom wymiaru sprawiedliwości, jednostkom samorządu

 

 

Regulamin Świadczenia Usług w formacie pdf