Auto Czarter

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest AUTO CZARTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
z siedzibą przy ul. Strzygłowskiej 28, 04-872 Warszawa, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000804922, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 9522199790, REGON 384408982.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych to adres korespondencyjny:

Auto Czarter Sp. z o.o. sp. k., ul. Strzygłowska 28, 04-872 Warszawa,

lub adres e-mail: iodo@autoczarter.pl, telefon: 730-210-210

Przetwarzanie danych osobowych – jako strony umowy najmu i/lub użytkownika pojazdu – będzie się odbywać w zakresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane:

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy najmu (dalej: umowa);
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) RODO w celu wykonania umowy;
 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy będzie to niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze – gdy obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa, np. ujawnienie Pani/Pana danych osobowych w związku z postępowaniami w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa drogowe (prowadzonymi przez Policję, Prokuraturę), zapytaniami kierowanymi w związku z nieopłaconym postojem w strefach płatnego parkowania, udziałem
  w wypadkach lub kolizjach drogowych; zapytaniami kierowanymi przez Komorników Sądowych w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.
 4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO w celu zabezpieczenia mienia, w szczególności celem lokalizacji samochodu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży, weryfikacji prawidłowej realizacji umowy przez Klienta (dane lokalizacyjne samochodu, trasa przejazdu) oraz obrony lub dochodzenia roszczeń.
 5. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej Klientów w biurze informacji gospodarczej.
 6. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności:
 7. w celach analitycznych, statystycznych i zarządczych, w tym wewnętrznej sprawozdawczości, statystyki i analizy, mających na celu przygotowanie najbardziej optymalnych produktów dla klientów, optymalizacji procesów obsługi, analizy finansowej, przeprowadzenia audytów wewnętrznych;
 8. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją zabezpieczenia prawnie chronionych interesów Administratora na wypadek ewentualnego procesu sądowego lub prawnej potrzeby wykazania określonych faktów przed uprawnionymi organami;
 9. w celu wyjaśnienia zasadności złożonych reklamacji, skarg, wniosków i innych zapytań;
 10. zapewnienia zgodności z przepisami prawa, w szczególności z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 11. w celu badania satysfakcji klientów, jakości obsługi klientów oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług oferowanych przez Administratora;

Administrator informuje, iż przetwarza następujące dane:

 1. Dane osobowe Klienta: imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, nr PESEL, data i miejsce urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, numer prawa jazdy, data ważności prawa jazdy, numer NIP, adres działalności, nazwa firmy, numer rachunku bankowego, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Klienta, imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail osoby dedykowanej do składania zamówień w imieniu Klienta, adres e-mail do wysyłki faktur i innych dokumentów księgowych, wezwań do zapłaty, dane karty płatniczej, dane zawarte na innym dokumencie tożsamości niż dowód osobisty (np. paszport) w celu identyfikacji tożsamości Klienta.
 2. Informacje dotyczące okresu najmu oraz numeru rejestracyjnego samochodu, którego najem dotyczy.
 3. Dane geolokalizacyjne dotyczące lokalizacji samochodów wynajmowanych przez Klientów w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia Auto Czarter, prawidłowej realizacji umowy przez Klienta oraz obrony dochodzenia roszczeń.
 4. Dane dotyczące logów internetowych oraz adresy IP Klientów w celach statystycznych, zbierania informacji w zakresie błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa czy zarządzania stroną internetową. Dane wykorzystywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację Klientów.
 5. Auto Czarter nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu RODO.

Administrator informuje, iż dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. podmiotom, z którymi Administrator współpracuje przy świadczeniu usług wskazanych w umowie oraz podwykonawcom,
  w szczególności Administrator może przekazać dane osobowe:
 2. podmiotom zajmującym się wymianą informacji gospodarczych i danych gospodarczych w rozumieniu przepisów prawa –
  w celu pozyskania za ich pośrednictwem danych gospodarczych w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sektora finansowego
  w szczególności obejmującego wykrywanie, zapobieganie, badanie i zwalczanie prób działań niezgodnych z prawem;
 3. kancelariom prawnym świadczącym obsługę prawną Administratora oraz podmiotom zajmującym się windykacją należności,
  a także odzyskiwaniem przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej odzyskanie przedmiotu umowy –
  w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz na obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami;
 4. brokerowi ubezpieczeniowemu, zakładom ubezpieczeń, likwidatorom szkód komunikacyjnych – w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, weryfikacji warunków umowy ubezpieczenia, likwidacji szkody komunikacyjnej;
 5. podmiotom zajmującym się obsługą samochodów w zakresie napraw mechanicznych, prac blacharsko – lakierniczych oraz wulkanizacją – w celu (jeśli wynika to z umowy i na zasadach w niej przewidzianych) organizacji i realizacji serwisu mechanicznego oraz prac blacharsko – lakierniczych, a także sezonowej wymiany opon;
 6. innym podmiotom niż wskazanym w pkt a)- d), będącymi pracownikami, współpracownikami, usługodawcami lub podwykonawcami Administratora, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przez Administratora obowiązków wynikających
  z umowy lub w związku z realizacją żądania (wniosku/prośby) zgłoszonego przez Panią/Pana w czasie realizacji umowy.

Dane osobowe będą przechowywane:

 1. w przypadku zawarcia umowy – przez okres wykonywania umowy oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów prawnych Administratora w związku z roszczeniami mogącymi powstać ze stosunku prawnego lub zapytaniami pochodzącymi od uprawnionych organów w związku z korzystaniem z samochodu stanowiącego własność bądź będącego w użytkowaniu Administratora,
 2. w przypadku niezawarcia umowy – na czas niezbędny do zabezpieczenia interesów prawnych Administratora w związku
  z roszczeniami mogącymi powstać w związku z niezwarciem umowy lub zapytaniami pochodzącymi od uprawnionych organów w związku ze złożonymi dokumentami.

Administrator informuje, że przysługują prawa do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawa te można zrealizować przesyłając stosowne żądanie:

 1. listownie pod adres: Auto Czarter Sp. z o.o. sp. k., ul. Strzygłowska 28, 04-872 Warszawa;
 2. e- mailem pod adres: iodo@autoczarter.pl

Administrator informuje, iż przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy, której dotyczy wniosek o zawarcie umowy bądź zlecenie. Brak podania danych osobowych będzie skutkował odmową zawarcia umowy lub wykonania umowy.

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.